Home
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Poziv za podnošenje Javne nabavke JSS za smeštaj takmičara PDF Štampa El. pošta
Napisao Lehel   
četvrtak, 31 mart 2016 18:22

Једриличарски савез Србије

Број: 76/3

23. 3. 2016. године

Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда ЈНН 5/2016

На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) позивамо да у поступку набавке услуге која има за пружање угоститељских услуга на Палићу, доставите понуду:

Рок за достављање понуда

1. 4. 2016. године, до 12,00 сати

Начин достављања понуда

На e-mail jssrbije@sbb.rs ili postom na adresu

Обавезни елементи понуде:

према обрасцу понуде и техничким спецификацијама назначеним у обрасцу

Критеријум за избор најповољније понуде:

најнижа понуђена цена

Особа за контакт:

Љубиша Стошковић 011/3346369

Попуњен и оверен Образац понуде са техничким спецификацијама се доставља скениран на меил адресу: e-mail jssrbije@sbb.rs са назнаком поступка за који се води поступак или поштом на адресу : Једрилчарски савез Србије, Кнез Михаилова 7/2, Београд.

ЛИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

____________________

Љубиша Стошковић

 


Једриличарски савез Србије

Б е о г р а д

Кнез Михаила 7/2

НАРУЏБЕНИЦА БРОЈ 5

Поступак ЈНН 5/2016

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка угоститељских услуга на Палићу

О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е

са техничким спецификацијама

за набавку угоститељских услуга на Палићу

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

 

СЕДИШТЕ:

 

УЛИЦА И БРОЈ:

 

МАТИЧНИ БРОЈ:

 

ПИБ:

 

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ

 

КОНТАКТ ОСОБА:

име и презиме, телефон,е-mail адреса:

 

ред. број

Опис услуге

Јед.

мере

Цена без пдв

Цена са пдв

1

2

3

4

5

1.

Цена једног пуног пансиона у двокреветној соби

Један пун пансион

2.

Цена једног пуног пансиона у трокреветној соби

Један пун пансион

3.

Цена једног ноћења са доручком

Једно ноћење са доручком

4.

Цена једног оброка – доручка

Један доручак

5.

Цена једног оброка - ручка

Један ручак

6.

Цена једног оброка – вечере

Једна вечера

////

УКУПНА ЦЕНА

/////////

Укупна цена са свим зависним трошковима је:____________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са пдв.

У цену урачунати сви трошкови: осигурање и боравишна такса.

 

 

KAMERA LIVE

Joomla Templates by Joomlashack
Top team Garage Door Denver